AEC Paris
58, rue Pierre Charron
75008 Paris
FRANCE

Tel : +33 (0)1 53 53 93 55
aecfrance @ aec-china.com


AEC Beijing
2610, Wen Hua Palace
Working People's Cultural Palace
Dongcheng District 
100006 BEIJING

Tel : +86 (0) 10 6514 8800
aecpekin @ aec-china.com


AEC Shanghai Ltd.
2909, Shanghai Kerry Center
1515, Nanjing West Road
200040  SHANGHAI

Tel : + 86 (0) 21 6103 7109


AEC Guangzhou
2203L, Da Xin Building,
538, De Zheng Bei Road
510045 GUANGZHOU 

Tel: +86 (0) 20 6233 8783

   
   
   
Multi Media Design, Ltd.
September 10, 2015